آخرین به روز رسانی: ۷ اردیبهشت  ۱۳۹۶
قیمت تیر آهن بازار تهران محصول ذوب آهن اصفهان

ردیف نوع و سایز شاخه وزن قیمت (تومان)
۱ هر شاخه تیر آهن ۱۲ ۱۲ متری ۱۲۲ ۲۴۵۰۰۰
۲ هر شاخه تیر آهن ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۹۸۰۰۰
۳ هر شاخه تیر آهن ۱۶ ۱۲ متری ۱۹۵ ۳۶۵۰۰۰
۴ هر شاخه تیر آهن ۱۸ ۱۲ متری ۲۲۵ ۴۳۵۰۰۰
۵ هر شاخه تیر آهن ۲۰ ۱۲ متری ۲۷۶ ۶۷۵۰۰۰
۶ هر شاخه تیر آهن ۲۲ ۱۲ متری ۳۱۵ ۷۶۵۰۰۰
۷ هر شاخه تیر آهن ۲۴ ۱۲ متری ۳۶۹ ۹۳۰۰۰۰
۸ هر شاخه تیر آهن ۲۷ ۱۲ متری ۴۳۴ ۱۰۶۰۰۰۰
۹ هر شاخه تیر آهن ۳۰ ۱۲ متری ۵۰۰ ۱۲۳۰۰۰۰